Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

Numer telefonu do szkoły. 25 681 64 09

Adres meilowy szkoły.zsgloskow@poczta.onet.pl

Historia Szkoły

Historia Szkoły

ROZWÓJ SZKOŁY W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Pierwsze informacje dotyczące istnienia szkoły w Głoskowie pochodzą z 1917 roku. Początkowo była to szkoła prywatna, czterooddziałowa, prowadzona przez panią Marię Dydyńską. W 1919 r. przeszła pod zarząd gminy Górzno. Mieściła się w murowanym budynku przy drodze prowadzącej do wsi Dudka. Kierownikiem dwuklasowej szkoły był p. JAN CHMIELEWSKI, nauka odbywała się w dwóch salach na dwie zmiany. Od września 1922 r., gdy stanowisko kierownika objął p. ANTONI CZERMAK, podniesiono stopień organizacyjny do 6 oddziałów. Szkoła mieściła się nadal w wynajętym budynku, uczęszczało do niej 210 uczniów. Rejon szkoły obejmował wsie: Głosków, Wilchta, Dudka, Łętów i Wrzosów. W 1923 r. po raz pierwszy wydano wychowankom świadectwa szkolne. W roku szkolnym 1924/25 do obwodu szkoły dołączono wsie: Słup E i G. Zgodnie z tradycją rok rozpoczęto nabożeństwem w kościele w Parysowie. W 1926 roku nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły, którym po zawieszeniu p. A. Czermaka został p. JAN MIKULSKI. Powierzone obowiązki pełnił sumiennie do śmierci na tyfus, tj. do listopada 1927r.

Od 1 I 1928 r. funkcję kierownika powierzono p. PIOTROWI BARANOWI. Szkoła posiadała 4 oddziały, które uczyły się na 2 zmiany. W szkole zostały zorganizowane uroczyste obchody 10-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, na które złożyły się okolicznościowe przemówienia, śpiewy i deklamacje słuchaczy kursów wieczorowych. Ze względu na silne mrozy, poniżej 40 stopni, w okresie zimowym nastąpiła kilkudniowa przerwa w lekcjach. Uroczyście obchodzono również imieniny marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Od roku szkolnego 1929/30 do obwodu szkoły został przyłączony Puznów Stary, gdzie utworzono 2 równoległe oddziały. Liczba uczniów zwiększyła się do 259, ponieważ zostali zapisani uczniowie spoza rejonu, z takich miejscowości jak: Żabieniec (16), Puznów Nowy (20) i Niecieplin (4).

Rok szkolny 1931/1932 rozpoczęto nabożeństwem w Garwolinie. Nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły - funkcję tę powierzono dotychczasowej nauczycielce oddziałów równoległych w Puznowie Starym - p. STEFANII WÓJCICKIEJ, która pełniła ją nieprzerwanie do roku 1962 tj. przez 31 lat.

Dnia 29 XI 1931r. został oddany do użytku nowy budynek szkolny, zakupiony przez gminę Górzno od właściciela majątku - płk. Afanasjewa. Aktu poświęcenia dokonał Ks. Kan. Marian Juszczyk - Dziekan Garwoliński, który wpisał się do Kroniki: ,,W dniu 29 listopada 1931r. miałem to szczęście i zaszczyt, że zaproszony przybyłem do wsi Głosków i dokonałem poświęcenia remontowanej szkoły powszechnej, poczem przy tejże sposobności przemówiłem do licznie zgromadzonej młodzieży, Szanownego Nauczycielstwa i JW. Pana Inspektora Szkół Powszechnych powiatu garwolińskiego.”

W 1934 r. nastąpiła reorganizacja szkoły - przestały istnieć oddziały równoległe w Puznowie Starym, gdyż utworzono tam samodzielną placówkę.  Z dniem 15 listopada 1937r. nastąpiło przemianowanie 4-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej na Publiczną Szkołę Powszechną II stopnia.

SZKOŁA W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Podczas II wojny światowej (od 28 VIII do 15 IX 1939 r.) w budynku szkolnym mieściła się kancelaria i magazyny pułku wojska polskiego, który przybył ze Stargardu. Dnia 17 września 1939 r. do Głoskowa przybyło wojsko niemieckie, które zajęło lokal i plac szkolny do 25 października. W budynku mieścił się obóz jeńców polskich, których było ponad 300. Ławki, pomoce szkolne i tablice zostały spalone, uczniowie musieli oddać podręczniki.

Po wyjściu oddziałów niemieckich i uporządkowaniu klas 10 listopada 1939 r. rozpoczęto naukę. Zgłosiło się 161 uczniów i 3 nauczycieli. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Zgodnie z zarządzeniem władz niemieckich, po 16 stycznia 1940 r.  podręczniki szkolne do języka polskiego, historii i geografii zostały zabrane dzieciom i odwiezione do Garwolina. Część rodziców przestała posyłać dzieci do szkoły, frekwencja spadła do 40%. 

W latach 1943 - 1944 nauczycielki: Stefania Wójcicka, Emilia Niepogoda, Maria Szczyrek i Filipina Rękawek z narażeniem życia prowadziły tajne nauczanie. W lipcu 1944 roku w wyniku odwetu Niemców za atak partyzantów na oddział niemiecki, wieś została spalona. Cześć mieszkańców (52) znalazła schronienie w budynku szkolnym, gdzie mieszkali do 28 listopada. Przez pewien czas w jednej z sal był szpital polowy. Po eksmisji pogorzelców w jednym z pomieszczeń zaczęły odbywać się lekcje. Rok szkolny został  przedłużony do 5 lipca 1945 r.  

OKRES POWOJENNY

Tuż po wojnie warunki nauczania były bardzo trudne, brakowało podręczników, pomocy naukowych, programów, klasy były liczne. W szkole prowadzono kursy dla analfabetów i osób pracujących. W roku 1950 Wojewódzki Wydział Oświaty rozpoczął remontowanie czworaka dla szkoły. Od 1952 r. nauka odbywała się w dwóch budynkach, w których mieściło się 7 klas, świetlica i biblioteka. W 1958 roku w szkole uczyło się aż 281 uczniów, niektóre klasy liczyły ponad 40-tu uczniów. W okresie letnim organizowano tzw. ,,dziecińce” dla najmłodszych.

W 1962 r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Po odejściu na emeryturę Pani Stefanii Wójcickiej na to stanowisko został powołany p. JÓZEF DREWNIK, który pełnił tę funkcję przez 29 lat do września 1991 r. Funkcję tę objął w bardzo trudnych warunkach lokalowych szkoły, która mieściła się w trzech budynkach odległych o 3 km, pomieszczenia były w złym stanie technicznym, zagrzybione, dlatego wymagały podjęcia energicznych działań dla poprawy sytuacji.

Dnia 6 II 1963 r. został powołany Komitet Budowy Szkoły, na którego czele stanął ówczesny dyrektor Pan Józef Drewnik. Ze względu na zły stan techniczny w październiku 1968 r. został zamknięty budynek szkolny nr 2 z powodu popękanych ścian, co mogło grozić zawaleniem. W związku z tym uczniowie zostali przeniesieni do budynku nr 1, gdzie uczyli się na trzy zmiany do ferii. Po wyremontowaniu Domu Ludowego w Puznowie część klas mogła po feriach kontynuować tam dalszą naukę. W tym właśnie roku do szkoły w Głoskowie uczęszczało najwięcej uczniów w całej historii, tj. 293.

W roku szkolnym 1971/72 zamknięto część budynku nr 1. Dyrektor kilkakrotnie wraz z aktywem Komitetu Rodzicielskiego jeździł do Warszawy, aby przyspieszono rozpoczęcie budowy szkoły. W 1965 r. delegację przyjął premier rządu p. Piotr Jaroszewicz, który obiecał przekazać sprawę ówczesnemu przewodniczącemu WRN - p. Józefowi Pińkowskiemu. Częste wizyty w Kuratorium Oświaty, w Komitecie Wojewódzkim PZPR, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, a także przyjazd Telewizji Polskiej spowodowały, że latem 1973 r. rozpoczęto budowę szkoły. Należy podkreślić duże zaangażowanie mieszkańców, którzy zebrali pieniądze na budowę studni i ogrodzenia, a także pracowali społecznie przy wywożeniu terenu wokół szkoły. Uroczyste otwarcie odbyło się 27 X 1974 r. W nowym budynku urządzono pracownie przedmiotowe, świetlicę i bibliotekę.

CZASY NAJNOWSZE

Od roku 1991 do 1997 dyrektorem 8-klasowej szkoły podstawowej była Pani mgr HENRYKA OSTOLSKA, a od 1 września 1997 r. do 31 sierpnia 2013 funkcję tę pełniła Pani mgr JOLANTA MASZKIEWICZ.

Rok 2000 przyniósł zasadnicze zmiany w systemie polskiego szkolnictwa w postaci gimnazjów. Szkoła w Głoskowie stała się 6-klasową szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym. Dzięki staraniom rodziców i dyrekcji w roku 2002 otworzono Publiczne Gimnazjum w Głoskowie, a obie placówki zostały włączone do Zespołu Szkół. Następny etap reorganizacji nastąpił 1 września 2009 roku, kiedy to powstało Publiczne Przedszkole w Głoskowie jako kolejna placówka wchodząca w skład Zespołu Szkół. Oznacza to, że placówka przyjmuje dzieci 3-letnie, a opuszczają ją 16-letni młodzi ludzie.

Lata 2005 - 2009 przyniosły zupełnie nowy, zewnętrzny wizerunek szkoły. Budynek został ocieplony, wymieniono okna, wykonano remont generalny pomieszczeń, wybudowano tak bardzo oczekiwaną salę gimnastyczną, zaadaptowano pomieszczenia na przedszkole.

Dnia 10 lutego 2011 r. odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Głoskowie imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniu 19 listopada 2012 roku odbyła się uroczystość związana z otwarciem kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Przedstawiony rys historyczny placówki dowodzi jej niemal 100-letniej historii. Jesteśmy dumni, czując się dziedzicami tych, którzy tworzyli historię tej szkoły przed nami i tak pięknie zapisali się w naszej pamięci.

Niniejsza monografia została opracowana w oparciu o ,,Kronikę Publicznej Szkoły Powszechnej w Głoskowie” oraz ustne relacje wieloletniego dyrektora  p. Józefa Drewnika.

 

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-960

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Szkół w Głoskowie