Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

Numer telefonu do szkoły. 25 681 64 09

Adres meilowy szkoły.zsgloskow@poczta.onet.pl

Egzamin ósmoklasisty

Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach IV–VIII. W 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:
•    określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
•    zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.                                     

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 
20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty  w 2022r.

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

Termin główny:

•    język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
•    matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 
•    język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00


Termin dodatkowy: 

•    język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 
•    matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00
•    język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa) – godz. 9:00

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
•    pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
•    drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
•    trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Ważne terminy

Do 28 września 2021r. wychowawca w porozumieniu z pedagogiem jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz do poinformowania rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań.

Do 30 września 2021r. rodzice składają wniosek – deklarację do dyrektora szkoły o wyborze języka nowożytnego na egzamin.

Do 15 października 2021r. przedkłada się dyrektorowi szkoły  zaświadczenie o stanie zdrowia, lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (dysleksja, wydłużony czas). W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej do 9 listopada 2021r.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z  wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie OKE. Wniosek powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Uzgodnienia pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem OKE odbywają się w formie pisemnej nie później niż do 9 listopada 2021r

Do 22 listopada 2021r. wychowawca w porozumieniu z pedagogiem informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, nie później niż do 26 listopada 2021 r.

Do 24 lutego 2022 r. rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu ucznia).  Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia nie później niż do 24 lutego 2022r. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym.

 

Przydatne linki:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%202022.pdf

ARKUSZE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2021-2/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2020-2/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

MATERIAŁY DODATKOWE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-egzamin-osmoklasisty-z-przedmiotow-dodatkowych/

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2021-test/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/arkusze-probne-2020/

 

 

 

 

 

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół w Głoskowie
Głosków, ul. Szkolna 6
08-412 Borowie

NIP: 826-21-88-960

[obiekt mapy] Lokalizacja Zespołu Szkół w Głoskowie